messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 42 - 008 สายจาก หมู่ที่ 3 บ้านคำสมบูรณ์ ไป บ้านไทเสรี อำเภอเภอเซก
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 42 - 008 สายจาก หมู่ที่ 3 บ้านคำสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม หมู่ที่7 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม หมู่ที่7 สายหน้าบ้าน นายสมพิศ ไชยฤทธิ์ ถึงหน้าบ้านนางชน เพชรสมบัติ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึงสวนยางนายปราณี ลุนอุบล
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่4 บ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่4 พร้อมเสาธง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านโนนสวนปอ หมู่ที่6 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่4 บ้านโสกโพธิ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางหนู ชาไทย
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยหนิง หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวนปอเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ บริเวณห้วยบ่อยาง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึง สวนยางพารานายปราณี ลุนอุบล
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกพอก หมู่ที่ 5 สายจากหน้าบ้านนางสรัชนา เด่นดวง ถึง อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม สายหมู่ที่ 7 บ้านนาขามจากสะพานทางหลวงถึงทางไปบ้านหนองปะต่าง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม สายหมู่ที่ 7 บ้านนาขามจากสะพานทางหลวงถึงทางไปบ้านหนองปะต่าง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานช่วยเหลือด้านธุรการ งานพิมพ์เอกสาร และงานบันทึกข้อมูล (กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายข้างโรงน้ำดื่มชุมชนถึงข้างสวน นายธวัชชัย ปานานาง (งบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ค่าวัสดุอื่นๆ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2567 เทสกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำสมบูรณ์ หมูที่ 3 จำนวน 3 สาย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed วัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านนาขาม หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้าน นายสมพิศ ไชยฤทธิ์ ถึง หน้าบ้านนางชม เพชรสมบัติ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกโพธ์ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเปื้อง แก้วพิลา ถึง สวนยางนางหนู ยอดสำโรง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางหนู ชาไทย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทรายทอง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายหน้าบ้านนายทิพย์ แถลงศรี
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านนางบุญโฮม อาจฉกรรจ์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตรางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงงามกำหนด)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึง สวนยางพารานายปราณี ลุนอุบล
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวราจรคอนเกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายชัยยงค์ ปัททุมหน้าบ้านนายนิวัตน์ ชายขาว
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ สายข้างโรงน้ำดื่มชุมชนถึงสวนนายธวัชชัย ปานาง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
1 - 50 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3