เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองคลัง
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 0801943968
นางสาวพัชรี กิ่งสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สายด่วนผู้บริหาร : 0918634451
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
นางสาวเบ็ญจมาศ พิลาสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรัชพร อินทรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ รวบรวมมาตรน้ำประปา
นางสาววรรณิภา คำป้อง
จ้างเหมาบริการผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี