messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองคลัง
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 0801943968
นางสาวพัชรี กิ่งสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน
สายด่วนผู้บริหาร : 084785198
นางปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
สายด่วนผู้บริหาร : 0918634451
นางศิลานี อัคติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สายด่วนผู้บริหาร : 0630063319
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
สายด่วนผู้บริหาร : 0981754956
นางสาวเบ็ญจมาศ พิลาสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนผู้บริหาร : 0934679396
นางสาวรัชนพร อินทรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0821452998
นางสาววรรณวิภา คำป้อง
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการเบิกจ่ายการเงินและบัญชี
สายด่วนผู้บริหาร : 0954588143