messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box คณะผู้บริหาร
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-0067522
นายตุ๋ย เพ็งคำปั้ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 085-4511741
นายประสิทธิชัย แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 087-0539139
นายทรงพล เพชรสมบัตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 083-9867684
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-756-2472
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0807463469