เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box คณะผู้บริหาร
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-006-7522
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 065-056-7053
นายประสิทธิชัย แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
นายไมตรี แสนสุขเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 087-063-4748
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-756-2472
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 081-974-6405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-746-3469
account_box สมาชิกสภา
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขรี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 063-1567478
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 095-3039859
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 090-4312368
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 088-1504585
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1
สายด่วนผู้บริหาร : 080-8059379
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒
สายด่วนผู้บริหาร : 098-5906372
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒
สายด่วนผู้บริหาร : 087-2524879
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒
สายด่วนผู้บริหาร : 0985160461
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2
สายด่วนผู้บริหาร : 087-2344821
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 081-9746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-7463469
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 090-9986461
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนผู้บริหาร : 087-8044845
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนผู้บริหาร : 081-9746405
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 080-1943968
account_box สำนักปลัด
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจษฎา สาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญชู สินล้าน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายหนูนา กุโพธิ์
คนงานทั่วไป
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
นักการภารโรง
สายด่วนผู้บริหาร : 062-5181516
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 0801943968
นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
นางสาวนภาพร ไชยฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนพเก้า คล่องดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ รวบรวมมาตรน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 064748890
นางสาวเบญจมาศ พิลาสุข
จ้างเหมาบริการผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายกรกช คนคล่อง
ผช.นายช่างโยธา
นายเจมส์ศักดิ์ มาดี
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรวรรณ วงค์โพธิ์สา
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรัตน์ ปานาง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
นายชัชวาลย์ จิตรจักร
จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า
นายบุญมี แคล่วคล่อง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
นายสมพงษ์ ครีฑูล
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู คศ.๑
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
นายสมเพชร อนุตยา
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานทั่วไป)
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู คศ.๑
นางสาวปวีณา แสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชราภรณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
จ่าสิบเอกสุวนันท์ เพ็งคำปั้ง
จ้างเหมาช่วยธุระการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0883223066