เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
account_box คณะผู้บริหาร
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
นายแสวง สาทาวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 082-114-5038
นายแสวง สาทาวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 082-114-5038
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 065-0567053
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 065-0567053
นายไมตรี แสนสุขเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 087-063-4748
นายไมตรี แสนสุขเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 087-063-4748
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-75624272
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-75624272
account_box สมาชิกสภา
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 063-1567478
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 063-1567478
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 095-3039859
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 095-3039859
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 090-4312368
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 090-4312368
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 088-1504585
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑

โทร : 088-1504585
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 080-8059379
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1

โทร : 080-8059379
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 098-5906372
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒

โทร : 098-5906372
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 087-2524879
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒

โทร : 087-2524879
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 0985160461
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒

โทร : 0985160461
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 087-2344821
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2

โทร : 087-2344821
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอุบลวรรณา เครือศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการงานการศึกษาฯ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางอุบลวรรณา เครือศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการงานการศึกษาฯ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
สิบเอกอภิรักษ์ ลิชัยมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สิบเอกอภิรักษ์ ลิชัยมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกนกวรรณ เบ้าทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ เบ้าทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจษฎา สาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเจษฎา สาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.พนักงาน
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.พนักงาน
นายบุญชู สินล้าน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายบุญชู สินล้าน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายหนูนา กุโพธิ์
คนงานทั่วไป
นายหนูนา กุโพธิ์
คนงานทั่วไป
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายโชคอนันต์ ปุคะสิน
คนงานประจำรถขยะ
นายโชคอนันต์ ปุคะสิน
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0807463469
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0807463469
นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติการ
นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติการ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
นางสาวนภาพร ไชยฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนภาพร ไชยฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนพเก้า คล่องดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ รวบรวมมาตรน้ำประปา
โทร : 064748890
นางสาวนพเก้า คล่องดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ รวบรวมมาตรน้ำประปา
โทร : 064748890
account_box กองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายกรกช คนคล่อง
ผช.นายช่างโยธา
นายกรกช คนคล่อง
ผช.นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ สุสีวงศ์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายกิตติศักดิ์ สุสีวงศ์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุวนันท์ เพ็งคำปั้ง
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
นางสาวสุวนันท์ เพ็งคำปั้ง
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
นางสาวนพเก้า คล่องดี
จ้างเหมาบริการช่วยเขียนบิลน้ำประปา
นางสาวนพเก้า คล่องดี
จ้างเหมาบริการช่วยเขียนบิลน้ำประปา
นายสมาน สมบูรณ์
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายสมาน สมบูรณ์
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายสอ้อน สดชื่น
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายสอ้อน สดชื่น
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอุบลวรรณา เครือศรี
นักบริหารงานการศึกษา
นางอุบลวรรณา เครือศรี
นักบริหารงานการศึกษา
นางอรอุมา อินทร์บุตร
นักวิชาการศึกษา
นางอรอุมา อินทร์บุตร
นักวิชาการศึกษา
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู คศ.๑
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู คศ.๑
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
นายสมเพชร อนุตยา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นายสมเพชร อนุตยา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู คศ.๑
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู คศ.๑
นางสาวปวีณา แสงคำ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปวีณา แสงคำ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู คศ.๑
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชราภรณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชราภรณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 761