messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box คณะผู้บริหาร
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-0067522
นายตุ๋ย เพ็งคำปั้ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 085-4511741
นายประสิทธิชัย แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 087-0539139
นายทรงพล เพชรสมบัตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 083-9867684
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-756-2472
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0807463469
account_box สมาชิกสภา
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0807392549
นายวิไล สุขรี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0928501293
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 063-1567478
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 0623762863
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 095-3039859
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 090-4312368
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑
สายด่วนผู้บริหาร : 088-1504585
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1
สายด่วนผู้บริหาร : 080-8059379
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒
สายด่วนผู้บริหาร : 098-5906372
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒
สายด่วนผู้บริหาร : 087-2524879
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒
สายด่วนผู้บริหาร : 0985160461
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2
สายด่วนผู้บริหาร : 087-2344821
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0807463469
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819549411
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนผู้บริหาร : 087-8044845
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819746405
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 0801943868
account_box สำนักปลัด
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819549411
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สายด่วนผู้บริหาร : 0971622891
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0994239426
นายเกียรติศักดิ์ มูลเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
สายด่วนผู้บริหาร : 0650610989
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0858522528
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นางสาวปวีณสมร สุกทน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนผู้บริหาร : 0823788545
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
นักการภารโรง
นายฐาปกรณ์ คนไว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
สายด่วนผู้บริหาร : 0985627262
นายสมพงษ์ ศรีฑูล
พนักานขับรถกระเช้า
สายด่วนผู้บริหาร : 0610780420
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพาน ประเสริฐ
จ้างเหมาจัดเก็บขยะ
นายรุ่งโรจน์ ขันติกิจ
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 0801943968
นางสาวพัชรี กิ่งสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน
สายด่วนผู้บริหาร : 084785198
นางปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
สายด่วนผู้บริหาร : 0918634451
นางศิลานี อัคติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สายด่วนผู้บริหาร : 0630063319
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
สายด่วนผู้บริหาร : 0981754956
นางสาวเบ็ญจมาศ พิลาสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนผู้บริหาร : 0934679396
นางสาวรัชนพร อินทรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0821452998
นางสาววรรณวิภา คำป้อง
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการเบิกจ่ายการเงินและบัญชี
สายด่วนผู้บริหาร : 0954588143
account_box กองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนผู้บริหาร : 0878044845
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สายด่วนผู้บริหาร : 0909287039
นายเจมส์ศักดิ์ มาดี
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0659572324
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0611385012
นายไพรวรรณ วงค์โพธิ์สา
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0986325320
นายไพรัตน์ ปานาง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0955673787
นายชาติชาย จิตจักร
จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า
นายบุญมี แคล่วคล่อง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0883419882
นายประจักร โคตรพิมพ์
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปา
สายด่วนผู้บริหาร : 0810929848
นายสาคร พาละ
พนักงานขับรถกระเช้า
สายด่วนผู้บริหาร : 0935701290
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สายด่วนผู้บริหาร : 081-9746405
นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีใส
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0995329415
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
สายด่วนผู้บริหาร : 0849523815
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู
สายด่วนผู้บริหาร : 0928096601
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
สายด่วนผู้บริหาร : 0872179503
นายสมเพชร อนุตยา
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานทั่วไป)
สายด่วนผู้บริหาร : 0877803211
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
สายด่วนผู้บริหาร : 0801707816
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู
สายด่วนผู้บริหาร : 0898287694
นางสาวปวีณา แสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู
สายด่วนผู้บริหาร : 0872358353
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนผู้บริหาร : 0959976239
นางสาวสุไลพร แสงบุตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
สายด่วนผู้บริหาร : 0655478958
นางสาวปรีดียาภรณ์ แสนโคตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนผู้บริหาร : 0933465298