เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025


บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมิง บุญมาก
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-343-2798
นายสมิง บุญมาก
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-343-2798
นายแสวง สาทาวศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 082-114-5038
นายแสวง สาทาวศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 082-114-5038
นายตุ๋ย เพ็งคำปั้ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 085-451-1741
นายตุ๋ย เพ็งคำปั้ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 085-451-1741
นายสมัคร ออทะขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 088-304-3468
นายสมัคร ออทะขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 088-304-3468
นายเชิดชัย คนไว
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 084-7717671
นายเชิดชัย คนไว
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 084-7717671
account_box สมาชิกสภา
นายสิทธิศักดิ์ สีพอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสิทธิศักดิ์ สีพอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสมพงษ์ พรมมงคุณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสมพงษ์ พรมมงคุณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายชัยยุทธ พรมแสง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายชัยยุทธ พรมแสง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายสงกรานต์ แก้วลอด
สมาชิกสภาเขต ๑
นายสงกรานต์ แก้วลอด
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอรพรรณ จันทร์แดง
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอรพรรณ จันทร์แดง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายวิจิต แสงคำ
สมาชิกสภาเขต ๑
นายวิจิต แสงคำ
สมาชิกสภาเขต ๑
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภาเขต ๑
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภา เขต ๒
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภา เขต ๒
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
สมาชิกสภา เขต ๒
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
สมาชิกสภา เขต ๒
นายวิไล สุขรี่
สมาชิกสภา เขต ๒
นายวิไล สุขรี่
สมาชิกสภา เขต ๒
นายพรมมา หนูตอ
สมาชิกสภา เขต ๒
นายพรมมา หนูตอ
สมาชิกสภา เขต ๒
นายโสม ทาบัว
สมาชิกสภา เขต ๒
นายโสม ทาบัว
สมาชิกสภา เขต ๒
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางขนิษฐา แพงจัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขนิษฐา แพงจัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
สิบเอกอภิรักษ์ ลิชัยมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สิบเอกอภิรักษ์ ลิชัยมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกนกวรรณ เบ้าทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ เบ้าทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจษฎา สาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเจษฎา สาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.พนักงาน
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.พนักงาน
นายบุญชู สินล้าน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายบุญชู สินล้าน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายหนูนา กุโพธิ์
คนงานทั่วไป
นายหนูนา กุโพธิ์
คนงานทั่วไป
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายนายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายนายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายโชคอนันต์ ปุคะสิน
คนงานประจำรถขยะ
นายโชคอนันต์ ปุคะสิน
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางขนิษฐา แพงจัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขนิษฐา แพงจัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติการ
นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติการ
นางสาวศิรินภา โคตรธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวศิรินภา โคตรธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
นางสาวนภาพร ไชยฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนภาพร ไชยฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายกรกช คนคล่อง
ผช.นายช่างโยธา
นายกรกช คนคล่อง
ผช.นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ สุสีวงศ์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายกิตติศักดิ์ สุสีวงศ์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุวนันท์ เพ็งคำปั้ง
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
นางสาวสุวนันท์ เพ็งคำปั้ง
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
นางสาวนพเก้า คล่องดี
จ้างเหมาบริการช่วยเขียนบิลน้ำประปา
นางสาวนพเก้า คล่องดี
จ้างเหมาบริการช่วยเขียนบิลน้ำประปา
นายสมาน สมบูรณ์
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายสมาน สมบูรณ์
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายสอ้อน สดชื่น
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายสอ้อน สดชื่น
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอุบลวรรณา เครือศรี
นักบริหารงานการศึกษา
นางอุบลวรรณา เครือศรี
นักบริหารงานการศึกษา
นางอรอุมา อินทร์บุตร
นักวิชาการศึกษา
นางอรอุมา อินทร์บุตร
นักวิชาการศึกษา
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู คศ.๑
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู คศ.๑
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
นายสมเพชร อนุตยา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นายสมเพชร อนุตยา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู คศ.๑
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู คศ.๑
นางสาวปวีณา แสงคำ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปวีณา แสงคำ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู คศ.๑
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชราภรณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชราภรณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 153
เมื่อวาน 193
เดือนนี้ 1,894
เดือนที่แล้ว 2,610
ทั้งหมด 5,402