เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box คณะผู้บริหาร
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
นายเกิ่ง โคตรพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 065-056-7053
นายประสิทธิชัย แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
นายไมตรี แสนสุขเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 087-063-4748
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-756-2472
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 081-974-6405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 080-746-3469
account_box สมาชิกสภา
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขรี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 063-1567478
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 095-3039859
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 090-4312368
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 088-1504585
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 080-8059379
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 098-5906372
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 087-2524879
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 0985160461
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 087-2344821
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 081-9746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 080-7463469
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 0819549411
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8044845
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-9746405
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-1943968
account_box สำนักปลัด
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 0819549411
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสาวปวีณสมร สุกทน
บริหารงานทั่วไป
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
นักการภารโรง
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายรุ่งโรจน์ ขันติกิจ
จ้างเหมาจัดเก็บขยะ
นายสาคร ภาละ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์
account_box กองคลัง
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0801943968
นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวปิยะธินันท์ แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศิลานี อัคติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สิบเอกสกลพร ลาวัลย์
ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
นางสาวนภาพร ไชยฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนพเก้า คล่องดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ รวบรวมมาตรน้ำประปา
นางสาวเบญจมาศ พิลาสุข
จ้างเหมาบริการผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจษฎา ลินทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเจมส์ศักดิ์ มาดี
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรวัฒน์ พันธุ์สุวรรณ
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรวรรณ วงค์โพธิ์สา
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา
นายไพรัตน์ ปานาง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
นายชัชวาลย์ จิตรจักร
จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า
นายบุญมี แคล่วคล่อง
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำปะปา
นายสมพงษ์ ครีฑูล
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
นายประจักร โคตรพิมพ์
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-9746405
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู คศ.๑
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
นายสมเพชร อนุตยา
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานทั่วไป)
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู คศ.๑
นางสาวปวีณา แสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู คศ.๑
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชราภรณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
จ่าสิบเอกสุวนันท์ เพ็งคำปั้ง
จ้างเหมาช่วยธุระการ
โทร : 0883223066