เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025


บริการข้อมูล
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
เทศบาลตำบลบึงงาม

วิสัยทัศน์ (Vision)  

บึงงามเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ

พิชิตความยากจน  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงบูรณาการ

พันธกิจ  (Mission)

2.1  ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  และผังเมือง

2.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนา  สาธารณูปโภค  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  ให้มีความเข้มแข็ง

2.4  ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ

2.5  พัฒนาการมีส่วนร่วมชองประชาชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.6  พัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

2.7  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.8  พัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพย์สิน  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.9  พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

2.10  พัฒนาการศึกษาของชุมชน

2.11  ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.12  พัฒนาคุ้มครองดูแล  รักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.13  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยงเชิงอนุรักษ์

2.14  พัฒนาประชาธิปไตย  และความเสมอภาค

2.15  บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ  การให้บริการต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบลบึงงาม

เป้าหมาย

3. เป้าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงงาม (Goals)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงงาม  ที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีนี้  

ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือภารกิจหลัก  ดังนี้

 3.1  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 3.2  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3.3  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย  และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

 3.4  ศิลปะ  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป

 3.5  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

 3.6  การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภคมีทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

 3.7  บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบและมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

 3.8  ประชาชนมีงานทำ  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

 3.9  สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจร  มีความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ

       พอเพียง

 3.10  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดในของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จากการ

         ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 3.11  ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

 3.12  ประชาชนได้รับบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

 3.13  บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

 3.14  ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

 3.15  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล  รักษาอย่างยั่งยืน

 3.16  ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3.17  บ้านเมืองสะอาดปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

6 พฤศจิกายน 2563
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
เทศบาลตำบลบึงงาม

วิสัยทัศน์ (Vision)  

บึงงามเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ

พิชิตความยากจน  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงบูรณาการ

พันธกิจ  (Mission)

2.1  ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  และผังเมือง

2.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนา  สาธารณูปโภค  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  ให้มีความเข้มแข็ง

2.4  ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ

2.5  พัฒนาการมีส่วนร่วมชองประชาชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.6  พัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

2.7  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.8  พัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพย์สิน  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.9  พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

2.10  พัฒนาการศึกษาของชุมชน

2.11  ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.12  พัฒนาคุ้มครองดูแล  รักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.13  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยงเชิงอนุรักษ์

2.14  พัฒนาประชาธิปไตย  และความเสมอภาค

2.15  บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ  การให้บริการต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบลบึงงาม

เป้าหมาย

3. เป้าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงงาม (Goals)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงงาม  ที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีนี้  

ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือภารกิจหลัก  ดังนี้

 3.1  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 3.2  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3.3  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย  และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

 3.4  ศิลปะ  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป

 3.5  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

 3.6  การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภคมีทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

 3.7  บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบและมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

 3.8  ประชาชนมีงานทำ  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

 3.9  สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจร  มีความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ

       พอเพียง

 3.10  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดในของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จากการ

         ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 3.11  ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

 3.12  ประชาชนได้รับบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

 3.13  บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

 3.14  ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

 3.15  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล  รักษาอย่างยั่งยืน

 3.16  ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3.17  บ้านเมืองสะอาดปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

6 พฤศจิกายน 2563
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงงาม

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบึงงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงโขงหลง  เมื่อวันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7 เมษายน  พ.ศ.2555  เทศบาลตำบลบึงงามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองคาย    ประมาณ 190 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนม  ประมาณ  114  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน  10  หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  13 กิโลเมตร  พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลบึงงามเนื้อที่โดยประมาณ  77.64 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,525  ไร่  

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่  

1098  ของโลก  ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร  เพาะปลูกข้าว  และใช้ในการอุปโภค  

อาณาเขตติดต่อมีดังนี้      

 ทิศเหนือ        จดเขต  อบต.โสกก่าม  อำเภอเซกา และ อบต.ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศใต้             จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

 ทิศตะวันออก จดเขต  ทต.บึงโขงหลง  อบต.โพธิ์หมากแข้ง และ อบต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศตะวันตก   จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง และ อบต.เซกา  อำเภอเซกา

6 พฤศจิกายน 2563
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงงาม

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบึงงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงโขงหลง  เมื่อวันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7 เมษายน  พ.ศ.2555  เทศบาลตำบลบึงงามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองคาย    ประมาณ 190 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนม  ประมาณ  114  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน  10  หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  13 กิโลเมตร  พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลบึงงามเนื้อที่โดยประมาณ  77.64 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,525  ไร่  

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่  

1098  ของโลก  ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร  เพาะปลูกข้าว  และใช้ในการอุปโภค  

อาณาเขตติดต่อมีดังนี้      

 ทิศเหนือ        จดเขต  อบต.โสกก่าม  อำเภอเซกา และ อบต.ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศใต้             จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

 ทิศตะวันออก จดเขต  ทต.บึงโขงหลง  อบต.โพธิ์หมากแข้ง และ อบต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 

 ทิศตะวันตก   จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง และ อบต.เซกา  อำเภอเซกา

6 พฤศจิกายน 2563
บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นายสมิง บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 083-3432798
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 122
เมื่อวาน 162
เดือนนี้ 1,863
เดือนที่แล้ว 2,579
ทั้งหมด 5,371