เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 081-9746405
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 081-9746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 080-7463469
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 080-7463469
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
โทร : 090-9986461
สิบเอกลภชัย กองบุตร
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม

โทร : 090-9986461
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-7463469
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 080-7463469
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8044845
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 087-8044845
นางอุบลวรรณา เครือศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการงานการศึกษาฯ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 061-1526159
นางอุบลวรรณา เครือศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการงานการศึกษาฯ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 061-1526159
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216