messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819746405
นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0807463469
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819549411
นายชัยรัตน์ กุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนผู้บริหาร : 087-8044845
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819746405
นางรัชนีวรรณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนผู้บริหาร : 0801943868