messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box สำนักปลัด
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819549411
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สายด่วนผู้บริหาร : 0971622891
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0994239426
นายเกียรติศักดิ์ มูลเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
สายด่วนผู้บริหาร : 0650610989
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0858522528
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นางสาวปวีณสมร สุกทน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนผู้บริหาร : 0823788545
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
นักการภารโรง
นายฐาปกรณ์ คนไว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
สายด่วนผู้บริหาร : 0985627262
นายสมพงษ์ ศรีฑูล
พนักานขับรถกระเช้า
สายด่วนผู้บริหาร : 0610780420
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพาน ประเสริฐ
จ้างเหมาจัดเก็บขยะ
นายรุ่งโรจน์ ขันติกิจ
คนงานประจำรถขยะ