เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box สำนักปลัด
นางถนอม เสียระหัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0819549411
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธนพร รัตน์โสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวณัฐนิชา อุทัยวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสันติชัย บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกสิทธิ ทะเสนฮด
ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายทองพูล พิลาสุข
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายสุวรรณ แสงสุข
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสาวปวีณสมร สุกทน
บริหารงานทั่วไป
นางอมรรัตน์ มั่นหินลาด
นักการภารโรง
สายด่วนผู้บริหาร : 062-5181516
นายพิเชษ โคตรพิมพ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวิเลิศ เฉลิมชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายหัดถี ป้องปิด
คนงานประจำรถขยะ
นายรุ่งโรจน์ ขันติกิจ
จ้างเหมาจัดเก็บขยะ
นายสาคร ภาละ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์