เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
Social Network
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองกำกับการ 3 กองป้องกันการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงตรวจสอบโครงการถนน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงงาม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเชิญร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบึงงาม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่สาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
thumb_up facebook-Line
Facebook
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ทต.บึงงาม รอปรับปรุง
facebook-Line
Facebook

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ทต.บึงงาม

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522

สถิติ sitemap
วันนี้ 106
เดือนนี้3,366
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)25,721
ทั้งหมด 153,738


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ