messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงงาม 1. ด้านกายภาพ 1.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบึงงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล บึงโขงหลง เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2555 เทศบาลตำบลบึงงามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 190 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 114 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลบึงงามเนื้อที่โดยประมาณ 77.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,525 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่ 1098 ของโลก ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เพาะปลูกข้าว และใช้ในการอุปโภค อาณาเขตติดต่อมีดังนี้ ทิศเหนือ จดเขต อบต.โสกก่าม อำเภอเซกา และ อบต.ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง ทิศใต้ จดเขต อบต.โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทิศตะวันออก จดเขต ทต.บึงโขงหลง อบต.โพธิ์หมากแข้ง และ อบต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง ทิศตะวันตก จดเขต อบต.โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง และ อบต.เซกา อำเภอเซกา