เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประเทศบาลสำเนางบแสดงหลักฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo ประกาศ(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม งานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงามอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง งดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของกรมกิจการเด็กและเยาชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่จะขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงงาม Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตพื้นที่สำรวจ อาคารบ้านเรือน และป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ให้มีสภาพความมั่นคงและแข็งแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เป็นผุ้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297