messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_circle ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายลือทัย นามศรี
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-006-7522
นายตุ๋ย เพ็งคำปั้ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0854511741
นายประสิทธิ์ชัย แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรี
สายด่วนผู้บริหาร : 0870539139
นางอรพรรณ จันทร์แดง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 0654016362
นายปรีชา แสงคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
สายด่วนผู้บริหาร : 080-75624272