ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม พื้นมีนที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบึงงามกำหนด) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง