ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงงามให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กองคลัง)ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถราชการ หมายเลขทะเบียน บก 801048 รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง