ชื่อเรื่อง : ค่าใช้จ่ายตามโครงการตาสับปะรดจับคนโกง สำนักปลัด