ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกพอก หมู่ที่ 5 สายหน้าบ้านนายถนอม พรรษาถึงอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง