เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงงาม ร่วมกับข้าราชการ พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำลบึงงาม ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีความสำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐ อันจะเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน เพราะถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญและมีความใกล้ชิดในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน อีกทั้ง เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำประเทศชาติไปสู่การเมืองการปกครองมั่นคงเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนที่มั่นคง และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนั้น เทศบาลตำบลบึงงาม ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ดังนี้ 1. จะบริหารราชการด้วยความสุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 2.จะบริหารราชการตามแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อำนวยความสะดวก และให้การบริการแก่ประชาชนที่ดี 3.จะสร้างมาตรการและแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการบริหารงานภาครัฐ 4.จะบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ (1) หลักนิติธรรม - การตราข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ถูกต้อง เป็นธรรม การดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การกำหนดกฎกติกา และมีการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน (2) หลักคุณธรรม - การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (3) หลักความโปร่งใส - การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของสังคม โดยปรับปรุงกล ไกลการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (4) หลักการให้มีส่วนร่วม - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการติดสินใจปัญหาสำคัญ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐการทำประชาคม หรืออื่นๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ - การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีแลผลเสียจากการกระทำของตน (6) หลักความคุ้มค่า - การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีความประหยัด ให้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 680