เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38220 โทรศัพท์/ โทรสาร 042-416025

Social Network
กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น
รายละเอียด : เทศบาลตำบลบึงงาม ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ แต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้เทศบาลตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงงาม เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม
โทร : 080-006-7522
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 664