messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงงาม กิจการประปา พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
พรบ.ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1